Przedszkole Nr 136 „Mały Sportowiec” we Wrocławiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://przedszkole136.edu.wroclaw.pl.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Elementy niedostępne:
obrazy (zdjęcia) dodane do treści strony nie posiadają tekstu alternatywnego, pozwalającego na zapoznanie się z treścią obrazu,
brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne,
niektóre zamieszczone informacje w postaci załączników (skany dostępne w formacie pdf lub inne dokumenty w formacie doc) z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji, ze względu na swój format wymagają zewnętrznych (poza wbudowanymi w mechanizm strony) narzędzi ułatwiających ich dostępność.
zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych.

Skróty klawiszowe
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Data sporządzenia deklaracji dostępności: 2020-10-05
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Ilona Zawadzka,
sekretariat.p136@wroclawskaedukacja.pl.
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 71 798 67 67.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Przedszkole nr 136 „Mały Sportowiec” ul. Gliniana 85

Budynek nie jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych z wyjątkiem podjazdu zewnętrznego prowadzącego przez taras do jednej sali dydaktycznej oraz do wejścia głównego do budynku. Drzwi do przedszkola są przeszklone, otwierają się na zewnątrz i prowadzą do wiatrołapu, w którym znajduje się czynny videodomofon.
Przed budynkiem nie ma miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
Dzwonek videodomofonu znajduje się w przedsionku po prawej stronie na wysokości 1,50 m. Dzięki niemu można skontaktować się lub wejść do poszczególnych grup i kancelarii placówki.
Budynek składa się z trzech kondygnacji.
Na parterze znajduje się ciąg komunikacyjny, dwa wiatrołapy, schody prowadzące na podwyższony parter, gdzie znajdują się dwie sale dydaktyczne z toaletami dla dzieci, sala wielofunkcyjna, szatnia, toaleta dla personelu, dostosowana dla osób niepełnosprawnych, kancelaria, gabinet Dyrektora.
Na pierwszym piętrze znajduje się ciąg komunikacyjny, cztery sale dydaktyczne z toaletami dla dzieci, pokój socjalny personelu pedagogicznego.
Na piętrze -1 znajduje się ciąg komunikacyjny, jadalnia dla dzieci, kuchnia, zmywalnia, gabinet Wicedyrektora, gabinet Intendenta, toaleta dla personelu, prysznic, magazyny, archiwum.
Do wszystkich poziomów przedszkola prowadzą schody.
Informacja o prawie wstępu z psem asystującym:
W wyjątkowych przypadkach istnieje możliwość wejścia z psem asystującym – przy zachowaniu wszystkich środków ostrożności.
Dostosowania:
Informacje głosowe, pętle indukcyjne, pochylnie, platformy – niedostępne.
Posadzki antypoślizgowe – dostępne.
Oznaczenia kontrastowe lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących – niedostępne.
Schody:
Schody wyposażone w poręcze. Brak jest windy, podnośników i innej infrastruktury umożliwiającej poruszanie się po schodach osobom niepełnosprawnym.
Dojazd:
Dojazd do przedszkola dostępny jest od ulicy Glinianej.
Obsługa osób słabosłyszących:
Brak możliwości obsługi osób słabosłyszących. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Data publikacji strony: 2019-04-01.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-04-13